Goed nieuws voor alle personeelsleden van Orpea Belgium!

  • Verhoging van de koopkracht
  • Extra vakantiedag
  • Snellere vervanging afwezigen

Verhoging van de koopkracht
Vanaf 1 januari 2023 krijgen alle werknemers die minstens 6 maanden in dienst zijn een maaltijdcheque van €3,5 per gewerkte dag. Hiervan betaalt jullie werkgever €2,41 en wordt, zoals wettelijk verplicht, €1,09 van het loon afgehouden.
Het bedrag van de cheque zal nog stijgen, als een bepaalde gemiddelde maandbezettingsgraad wordt bereikt.
Wie al maaltijdcheques had, krijgt voortaan ook cheques van €3,5 euro. Tenzij het bedrag van de oude maaltijdcheque al hoger was, dan blijft dat behouden.
Wie vrijwillig inspringt om een collega te vervangen die onverwacht afwezig is, krijgt voor die flexibiliteit of extra rusttijd of een premie. Deze regeling gaat in vanaf 1 oktober 2022. Het gaat om een compensatie van 30% van de gepresteerde extra uren. Eén extra uur werken komt dan neer op een rusttijd van 1u18min of een loonstoeslag van 30%. Het moet wel gaan om een vervanging die je binnen de 48 uur doet. Je moet ook een bewijs hebben dat je uurrooster gewijzigd werd.
Ook goed om te weten: zowel de “voordelenkaart” als de bestaande kosteloze hospitalisatieverzekering (met de mogelijkheid om ook gezinsleden tegen betaling aan te sluiten) blijft behouden.

Extra vakantiedag
Vanaf 1 januari 2023 krijgt elke werknemer 1 dag extralegale vakantie. Deze dag kan genomen worden volgens dezelfde regels als de gewone vakantiedagen. Deeltijdse werknemers krijgen deze extra dag in uren volgens hun arbeidsregime per week(Wie 50% werkt, krijgt dus een halve dag.)
Soms is het voor een medewerker onmogelijk om te gaan werken door onverwachte gebeurtenissen. Denk maar een plotse ziekenhuisopname van een familielid, of een overstroming. Het is een algemene regel dat elke werknemer recht heeft op tien dagen verlof om dwingende redenen. Dit verlof is onbetaald. Elk personeelslid van Orpea krijgt nu de eerste dag wel betaald, weliswaar begrensd tot één dag per jaar.

Werkbaar werk
Het werk meer werkbaar maken, dat kan enkel met meer collega’s op de werkvloer. Daarom gaat er korter op de bal gespeeld worden om afwezigen te vervangen. Dit zal gebeuren door deeltijdsen meer uren toe te kennen, als zij dit zelf ook willen. Indien mogelijk zal men gebruik maken van vervangingstermijnen van langer dan één maand.
Elke vraag van een werknemer om binnen de groep in een site dichter bij huis tewerkgesteld te worden zal grondig bekeken worden.

ACV Puls is trots dat we deze vooruitgang in koopkracht en betere werkomstandigheden in een akkoord hebben kunnen vastleggen. Hier stopt het niet natuurlijk, wij maken verder werk van kwaliteitsvolle jobs in de non-profit.